Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://profilaktyka.jastrowie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-14. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: STRONYBIZNES. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Szewczyksekretarz@jastrowie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 672657215. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska  79, 64-915 Jastrowie

Do budynku głównego prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od ul. Gdańskiej 79 oraz wejście tylne (od podwórza) z możliwością wejścia od ul. 10 Pułku Piechoty oraz od ul. Gdańskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody (8 stopni). Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się dzwonek z domofonem umożliwiający osobom z ograniczeniami zdrowotnymi przywołanie pracownika urzędu. Do wejścia tylnego prowadzą schody (2 stopnie). W budynku nie ma windy ani platformy przy schodowej.

Do budynku referatu finansowego prowadzi 1 wejście. Dojście do wejścia możliwe jest od ul. Gdańskiej 79 przez budynek główny Urzędu oraz od ul. 10 Pułku Piechoty i od ul. Gdańskiej. Do wejścia do referatu finansowego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w referacie finansowym.

Biuro podawcze znajduje się w holu przy wejściu do budynku głównego Urzędu.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie GiM Jastrowie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach Urzędu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W wyznaczonym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu spotkania. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i niedosłyszących.

Skip to content