GKPiRPA w Jastrowiu

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skład komisji

Renata Szewczyk

Przewodnicząca

Agnieszka Głyżewska – Klofik

Z-ca Przewodniczącego

Ireneusz Bożek

Członek

Sylwia Łaszczych

Członek

GMINNE PROGRAMY

Pobierz w formacie pdf: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022  – 2025.

Pobierz w formacie pdf: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Pobierz w formacie pdf: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Podstawę prawną zobowiązania do leczenia stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Powyższą procedurę wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich (…), systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Przymus stosowany jest na etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego, na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji, jeśli odmawia ona współpracy. Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowej wbrew jego woli.

Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.

Dane kontaktowe
Gdańska 79, 64-915 Jastrowie
67 266 22 11 wew. 15 lub 34
Masz pytanie?
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Skip to content