ADMINISTRATOR DANYCH

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk
Gdańska 79, 64-915 Jastrowie

Beata Lewandowska e-mail iodo@iodopila.pl

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania

 

Termin usun. danych osob. Podstawa

Realizacja zadań związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

PRAWA I KONSEKWENCJE

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wobec prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 RODO

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.

Do danych mogą też mieć dostęp podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Kat. odbiorców osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przekazanie do państwa trzeciego / org. międzynarod.      NIE Nazwa państwa trzeciego lub org. międzynarod.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Skip to content