REJESTR KLAUZUL INFORMACYJNYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
RKI # 132

ADMINISTRATOR DANYCH

Nazwa administratora Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
Imię i nazwisko Burmistrz Gminy i Miasta Piotr Wojtiuk
Dane kontaktowe ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie
Dane przedstawiciela Beata Lewandowska e-mail iodo@iodopila.pl
Dane inspektora IOD Beata Lewandowska e-mail iodo@iodopila.pl

WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania: Profilaktyka i zapobieganie uzależnieniom
Kategorie danych: zwykłe
Postawa prawna przetw.: Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Źr. pozyskania danych: własne
Źr. pochodzenia danych od: osób
Termin usuwania danych osobowych: ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Zbiory: Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

PRAWA I KONSEKWENCJE

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań
oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

ODBIORCY DANYCH

Opis Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne,
likwidatorzy szkód.
Kat. odbiorców osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Przekazanie do państwa trzeciego / org. międzynarod. NIE
Nazwa państwa trzeciego lub org. międzynarod.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Skip to content