Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego jego użytkownik akceptuje warunki określone w Polityce Prywatności.

 

Ochrona danych osobowych

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest każdorazowo określony w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo udzielenie dostępu do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina i Miasto Jastrowie z siedzibą: ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu w niniejszym serwisie internetowym na podstawie adresów IP oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi serwisu internetowego przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) prawo do cofnięcia udzielonej zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

6. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Ze względów technicznych, na podstawie stosownych umów, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

ADMINISTRATOR DANYCH

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk
Gdańska 79, 64-915 Jastrowie

Beata Lewandowska e-mail iodo@iodopila.pl

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania

 

Termin usun. danych osob. Podstawa

Realizacja zadań związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

PRAWA I KONSEKWENCJE

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wobec prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 RODO

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.

Do danych mogą też mieć dostęp podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Kat. odbiorców osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przekazanie do państwa trzeciego / org. międzynarod.      NIE Nazwa państwa trzeciego lub org. międzynarod.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Pliki cookies

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres serwisu internetowego, z którego pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu, dane wpisywane do formularzy. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika serwisu internetowego. Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

 

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego, a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Użytkownik serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości. Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.

Skip to content