PRZEMOC

Aby dobrze zrozumieć sytuację ofiar przemocy w rodzinie, trzeba poznać mechanizmy, których one sobie nie uświadamiają.

Definicja i mechanizmy przemocy

Przemoc w rodzinie – jednorazowe lub powtarzające się umyśle działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 §11 kk. oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

KRYTERIA PRZEMOCY – kiedy jest przemoc?

Procedura „Niebieskie Karty”

Od 1998r procedura „Niebieskie Karty” przez policjantów była realizowana na mocy zarządzenia Komendanta Głównego Policji.
Od 2004 roku na mocy ustawy o pomocy społecznej procedura „Niebieskie Karty” była obligatoryjna dla pracowników socjalnych

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała do realizacji procedury „Niebieskie Karty” pięć służb.
Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: „procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie”.
„Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie” (art. 9d ust.4)
„Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie” (art. 9d. ust.1)
„Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego” (art.9d ust. 3).

– Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”

– Wytyczne Komendanta Głównego Policji

– Wskazówki do realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

– Statystyki:

Źródło: https://www.parpa.pl/index.php/przeciwdzialanie-przemocy/procedura-niebieskie-karty

Niebieska linia

Zespół Interdyscyplinarny w Jastrowiu
ds. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Skip to content